“Cloud Computing” е модел кој по потреба овозможува едноставен мрежен пристап, до сеприсутен збир на заеднички и лесно прилагодливи компјутерски ресурси (нпр. мрежа, сервери, дисков простор, апликации и други услуги) кои можат брзо да бидат доделени и одземени со минимален управувачки напор или интеракција на провајдерот. “Cloud” моделот се состои од пет основни карактеристики, три услужни модели и четири модели на изведба.The NIST Definition of Cloud Computing - Peter Mell - Timothy Grance

5Основни карактеристики

Самопослужување
Широк пристап на мрежата
Заеднички ресурси
Флексибилност
Измерени услуги

3Модели на услуги

Софтвер како сервис (SaaS)
Платформа како сервис (PaaS)
Инфраструктура како сервис (IaaS)

4Модели на изведба

Приватен cloud
Community cloud
Јавен cloud
Хибриден cloud

Log in