Зошто neoCloud?

Безбеден
Целата платформа е заштитена со Next Generation Firewall-и и DDoS уреди за заштита. Секоја комуникација е преку енкриптирани канали со помош на дигитални сертификати.

Едноставен
За користење на neoCloud услугите не e потребно инсталирање на посебни апликации, статички јавни IP адреси или подесување на разни VPN-и, бидејќи неговата платформа е базирана на WEB 2.0.
Пристапен
Пристапот до neoCloud е овозможен од кој и да е уред преку интернет прелистувач, во кое и да е време и од која и да е локација. Сѐ што е потребно е само интернет врска од клиентскиот уред.
Намалени трошоци
Користејќи ги услугите на neoCloud, Вашите IT трошоци се мерливи, предвидливи и транспарентни. Во neoCloud нема непредвидливи инвестициски трошоци, трошоци за одржување или лиценцирање.

Log in